خدمات اینترنت وایرلس

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
تا50مگ/500 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 7,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
تا 50مگ/100 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 2,700,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
تا 50مگ/60 گیگ یک ماهه OWA
950,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 16 مگ Outdoor Wireless
تا16مگ/16گیگ 6ماهه OWA
--- --- 320,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 10 مگ Outdoor Wireless
تا10مگ/10گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 350,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 16 مگ Outdoor Wireless
تا16مگ/160گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 2,070,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
تا 40مگ/ 15گیگ 3ماهه OWA
--- 500,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
تا 8 مگ/ 2 گیگ یک ماهه OWA
90,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
تا 8 مگ/ 4 گیگ یک ماهه OWA
160,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
تا 8 مگ/ 8 گیگ یک ماهه OWA
300,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless
تا 12 مگ/ 10 گیگ در ماه OWA
400,000ریال 900,000ریال 1,600,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
تا 20مگ /120 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 2,500,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
تا 8 مگ/ 50 گیگ یک ماهه اینترانت OWA
605,000ریال 1,815,000ریال 3,630,000ریال 7,260,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
تا 8 مگ/ 100 گیگ یک ماهه اینترانت OWA
1,015,000ریال 3,045,000ریال 6,090,000ریال 12,180,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
تا 8 مگ/ 200 گیگ یک ماهه اینترانت OWA
1,910,500ریال 5,731,500ریال 11,463,000ریال 22,926,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
تا 8 مگ/ 40 گیگ 3ماهه OWA
--- 700,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
تا 8 مگ/80 گیگ 6 ماهه OWA
--- --- 1,400,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
تا 8 مگ/150 گیگ 12 ماهه OWA
--- --- --- 2,200,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless
اینترنت پرسرعت نامحدود برنزی  از 128تا 1024 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 15گیگ یک ماهه
360,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از 256 تا 2048 کیلوبیت با امکان تبادل حداقل 36گیگ یک ماهه
650,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless
اینترنت پرسرعت نامحدود طلايي از 512 تا 4096 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 180گيگ یک ماهه
2,500,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless
تا12مگ/60گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 900,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
تا20 مگ/ 6 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 150,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
تا 40مگ/100 گیگ 6ماهه OWA
--- --- 2,000,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
تا 20مگ/20 گیگ در ماه OWA
600,000ریال 1,500,000ریال 2,300,000ریال 4,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
تا 40مگ/300 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
تا 40 مگ 600 گیگ یک ماهه OWA
8,600,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
تا 40مگ/1024 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 12,700,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
تا 20مگ/24 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 900,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
تا20مگ/120گیگ 24ماهه OWA
--- --- --- --- 2,220,000ریال ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
تا 40مگ/2048 گیگ 12ماهه OWA
--- --- --- 26,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
تا 20مگ/80 گیگ 12 ماهه OWA
--- --- --- 1,050,000ریال --- ---

خدمات هاستینگ

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
هاست لینوکس
L1
--- --- --- 300,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W1
--- --- --- 300,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B1
100,000ریال --- --- 1,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B2
180,000ریال --- --- 1,800,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B3
400,000ریال --- --- 4,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B4
700,000ریال --- --- 7,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B5
1,200,000ریال --- --- 12,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B6
2,100,000ریال --- --- 21,000,000ریال --- ---
سرویس DNS
D1
--- --- --- 50,000ریال --- ---
سرویس DNS
D2
--- --- --- 100,000ریال --- ---
سرویس DNS
D3
--- --- --- 150,000ریال --- ---
سرویس DNS
D4
--- --- --- 300,000ریال --- ---
سرویس DNS
D5
--- --- --- 500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L2
--- --- --- 570,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W2
--- --- --- 570,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L3
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W3
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L4
--- --- --- 2,100,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W4
--- --- --- 2,100,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L5
--- --- --- 3,400,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W5
--- --- --- 3,400,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L6
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W6
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
LinuxProfessional
--- --- --- 7,800,000ریال --- ---
هاست ویندوز
WindowsProfessional
--- --- --- 7,800,000ریال --- ---
پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.com 1 2,450,000ریال 2,450,000ریال 2,450,000ریال
.net 1 3,260,000ریال 3,260,000ریال 3,260,000ریال
.org 1 3,040,000ریال 3,040,000ریال 3,040,000ریال
.info 1 2,980,000ریال 2,980,000ریال 2,980,000ریال
.name 1 2,490,000ریال 2,490,000ریال 2,490,000ریال
.co 1 7,500,000ریال 7,500,000ریال 7,500,000ریال
.cc 1 7,250,000ریال 7,250,000ریال 7,250,000ریال
.asia 1 4,240,000ریال 4,240,000ریال 4,240,000ریال
.biz 1 2,820,000ریال 2,820,000ریال 2,820,000ریال
.co.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.id.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.in 1 2,840,000ریال 2,840,000ریال 2,840,000ریال
.me 1 7,490,000ریال 7,490,000ریال 7,490,000ریال
.mobi 1 4,990,000ریال 4,990,000ریال 4,990,000ریال
.net.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.tel 1 3,490,000ریال 3,490,000ریال 3,490,000ریال
.tv 1 9,500,000ریال 9,500,000ریال 9,500,000ریال
.us 1 2,990,000ریال 2,990,000ریال 2,990,000ریال
.ws 1 5,590,000ریال 5,590,000ریال 5,590,000ریال
.xyz 1 2,280,000ریال 2,280,000ریال 2,280,000ریال
.holdings 1 9,750,000ریال 9,750,000ریال 9,750,000ریال

خدمات سرور مجازی/اختصاصی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور اختصاصی
HP6 - DL320 - G8
7,490,000ریال 22,470,000ریال 44,940,000ریال 89,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP5 - DL320 - G8
5,490,000ریال 16,470,000ریال 32,940,000ریال 65,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP4 - DL320 - G8
6,490,000ریال 19,470,000ریال 38,940,000ریال 77,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP3 - DL360 - G7
9,990,000ریال 29,970,000ریال 59,940,000ریال 119,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP2 - DL360 - G8
15,990,000ریال 47,970,000ریال 95,940,000ریال 191,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP1 - DL360 - G8
17,990,000ریال 53,970,000ریال 107,940,000ریال 215,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP3 - DL380 - G8
20,990,000ریال 62,970,000ریال 125,940,000ریال 251,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP2 - DL380 - G8
16,990,000ریال 50,970,000ریال 101,940,000ریال 203,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP1 - DL380 - G8
14,490,000ریال 43,470,000ریال 86,940,000ریال 173,880,000ریال --- ---

سایر کالا ها

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
فروشگاه آنلاین
مودم TD-LTE GP۲۱۰۱ Plus + سیم کارت
2,130,000ریال --- --- --- --- ---
فروشگاه آنلاین
ستاپ باکس وایرلس تیوا
3,300,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اینترنت Publicwifi

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس عمومی Public Wifi
Wi-Fi دائمی
10,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (4مگ/3گیگ یکروزه)
20,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (6مگ/ 6 گیگ 12 ماهه)
300,000ریال --- --- --- --- ---

تلفن ثابت

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره طلایی (تجاری ساده)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تحت پوشش آسیاتک
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از آسیاتک سرویسی ندارم
شماره طلایی (خارج شبکه)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره نقره ای (تجاری ساده)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تحت پوشش آسیاتک
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از آسیاتک سرویسی ندارم
شماره برنزی (خارج از شبکه)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره برنزی (تجاری ساده)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تحت پوشش آسیاتک
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از آسیاتک سرویسی ندارم
شماره نقره ای (خارج از شبکه)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 3 ماهه 50 هزارتومان
500,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره معمولی (تجاری ساده)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تحت پوشش آسیاتک
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از آسیاتک سرویسی ندارم
شماره معمولی (خارج از شبکه)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 6 ماهه 250 هزارتومان
2,500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 6 ماهه 500 هزارتومان
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 6 ماهه 1 میلیون تومان
10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته مکالمه 100هزار تومانی 3 ماهه
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته مکالمه 45 هزار تومانی 6 ماهه
450,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته مکالمه 30 هزار تومانی 3 ماهه
300,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته مکالمه 15 هزار تومانی 3 ماهه
150,000ریال --- --- --- --- ---

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 9 گیگ سه ماه TD-LTE
--- 299,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 4 گیگ یک ماه TD-LTE
200,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 20 گیگ یک ماه TD-LTE
600,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 50 گیگ یک ماه TD-LTE
1,300,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 16 گیگ سه ماهه TD-LTE
--- 520,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 64 گیگ سه ماهه TD-LTE
--- 1,790,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 256 گیگ سه ماهه TD-LTE
--- 5,630,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 32 گیگ شش ماهه TD-LTE
--- --- 950,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 128 گیگ شش ماهه TD-LTE
--- --- 3,580,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 512 گیگ شش ماهه TD-LTE
--- --- 11,264,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 128 گیگ 12ماهه TD-LTE
--- --- --- 4,990,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 512 گیگ 12 ماهه TD-LTE
--- --- --- 11,500,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 1024 گیگ 12 ماهه TD-LTE
--- --- --- 21,500,000ریال --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 2 گیگ 4 روزه
70,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 5 گیگ 9 روزه
170,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 15 گیگ 7 روزه
420,000ریال --- --- --- --- ---

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور مجازی
virtual private server 1
699,000ریال 2,097,000ریال 4,194,000ریال 8,388,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 2
1,099,000ریال 3,297,000ریال 6,594,000ریال 13,188,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 3
1,599,000ریال 4,797,000ریال 9,594,000ریال 19,188,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 4
1,999,000ریال 5,997,000ریال 11,994,000ریال 23,988,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 5
2,999,000ریال 8,997,000ریال 17,994,000ریال 35,988,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 6
3,599,000ریال 10,797,000ریال 21,594,000ریال 43,188,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 7
4,699,000ریال 14,097,000ریال 28,194,000ریال 56,388,000ریال --- ---