خدمات اینترنت وایرلس

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۵۰مگ/۵۰۰ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 7,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۵۰مگ/1۰۰ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 2,700,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۵۰مگ/۶۰ گیگ 1 ماهه
950,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 16 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۱۶مگ/۱۶گیگ ۶ماهه
--- --- 320,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 10 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۱۰مگ/۱۰گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 350,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 16 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۱۶مگ/۱۶۰گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 2,070,000ریال --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس 50 گیگ 20 روزه
400,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس 120 گیگ 50 روزه
750,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس 30 گیگ 10 روزه
200,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/ ۱۵گیگ ۳ماهه
--- 500,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۲ گیگ 1 ماهه
90,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۴ گیگ 1 ماهه
160,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا ۸ مگ/ 8 گیگ 1 ماهه
300,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا ۱۲ مگ/ ۱۰ گیگ 1 ماهه
400,000ریال 900,000ریال 1,600,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ /۱۲۰ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 2,500,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ 1 ماهه
605,000ریال 1,815,000ریال 3,630,000ریال 7,260,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 100 گیگ 1 ماهه
1,015,000ریال 3,045,000ریال 6,090,000ریال 12,180,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 200 گیگ 1 ماهه
1,910,500ریال 5,731,500ریال 11,463,000ریال 22,926,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۴۰ گیگ ۳ماهه
--- 700,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/۸۰ گیگ ۶ ماهه
--- --- 1,400,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/۱۵۰ گیگ ۱۲ ماهه
--- --- --- 2,200,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless
سرویس OWA نامحدود برنزی  از ۱۲۸تا ۱۰۲۴ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۵گیگ 1 ماهه
360,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless
سرویس OWA نامحدود نقره ای از ۲۵۶ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ 1 ماهه
650,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless
سرویس OWA نامحدود طلايي از ۵۱۲ تا ۴۰۹۶ کيلوبيت با امکان تبادل حداقل ۱۸۰گيگ 1 ماهه
2,500,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا 12مگ/۶۰گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 900,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۲۰ مگ/ ۶ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 150,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۱۰۰ گیگ ۶ماهه
--- --- 2,000,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 8 تا ۲۰مگ/۲۰ گیگ 1 ماهه
600,000ریال 1,500,000ریال 2,300,000ریال 4,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۳۰۰ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰ مگ ۶۰۰ گیگ 1 ماهه
8,600,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۱۰۲۴ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 12,700,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۲۴ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 900,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۲۰مگ/۱۲۰گیگ ۲۴ماهه
--- --- --- --- 2,220,000ریال ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۲۰۴۸ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 26,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۸۰ گیگ ۱۲ ماهه
--- --- --- 1,050,000ریال --- ---

خدمات هاستینگ

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
هاست لینوکس
L1
--- --- --- 300,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W1
--- --- --- 300,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B1
100,000ریال --- --- 1,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B2
180,000ریال --- --- 1,800,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B3
400,000ریال --- --- 4,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B4
700,000ریال --- --- 7,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B5
1,200,000ریال --- --- 12,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B6
2,100,000ریال --- --- 21,000,000ریال --- ---
سرویس DNS
D1
--- --- --- 50,000ریال --- ---
سرویس DNS
D2
--- --- --- 100,000ریال --- ---
سرویس DNS
D3
--- --- --- 150,000ریال --- ---
سرویس DNS
D4
--- --- --- 300,000ریال --- ---
سرویس DNS
D5
--- --- --- 500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L2
--- --- --- 570,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W2
--- --- --- 570,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L3
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W3
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L4
--- --- --- 2,100,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W4
--- --- --- 2,100,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L5
--- --- --- 3,400,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W5
--- --- --- 3,400,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L6
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W6
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
LinuxProfessional
--- --- --- 7,800,000ریال --- ---
هاست ویندوز
WindowsProfessional
--- --- --- 7,800,000ریال --- ---
پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.com 1 1,720,000ریال 1,720,000ریال 1,720,000ریال
.net 1 2,370,000ریال 2,370,000ریال 2,370,000ریال
.org 1 2,160,000ریال 2,160,000ریال 2,160,000ریال
.info 1 2,330,000ریال 2,330,000ریال 2,330,000ریال
.name 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.co 1 5,400,000ریال 5,400,000ریال 5,400,000ریال
.cc 1 5,200,000ریال 5,200,000ریال 5,200,000ریال
.asia 1 2,600,000ریال 2,600,000ریال 2,600,000ریال
.biz 1 2,270,000ریال 2,270,000ریال 2,270,000ریال
.co.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.id.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.in 1 2,000,000ریال 2,000,000ریال 2,000,000ریال
.me 1 3,990,000ریال 3,990,000ریال 3,990,000ریال
.mobi 1 3,200,000ریال 3,200,000ریال 3,200,000ریال
.net.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.tel 1 2,200,000ریال 2,200,000ریال 2,200,000ریال
.tv 1 6,000,000ریال 6,000,000ریال 6,000,000ریال
.us 1 1,630,000ریال 2,990,000ریال 1,630,000ریال
.ws 1 4,200,000ریال 4,200,000ریال 4,200,000ریال
.xyz 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.holdings 1 7,720,000ریال 7,720,000ریال 7,720,000ریال

خدمات سرور مجازی/اختصاصی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور اختصاصی
HP6 - DL320 - G8
7,490,000ریال 22,470,000ریال 44,940,000ریال 89,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP5 - DL320 - G8
5,490,000ریال 16,470,000ریال 32,940,000ریال 65,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP4 - DL320 - G8
6,490,000ریال 19,470,000ریال 38,940,000ریال 77,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP3 - DL360 - G7
9,990,000ریال 29,970,000ریال 59,940,000ریال 119,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP2 - DL360 - G8
15,990,000ریال 47,970,000ریال 95,940,000ریال 191,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP1 - DL360 - G8
17,990,000ریال 53,970,000ریال 107,940,000ریال 215,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP3 - DL380 - G8
20,990,000ریال 62,970,000ریال 125,940,000ریال 251,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP2 - DL380 - G8
16,990,000ریال 50,970,000ریال 101,940,000ریال 203,880,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
HP1 - DL380 - G8
14,490,000ریال 43,470,000ریال 86,940,000ریال 173,880,000ریال --- ---

سایر کالا ها

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
فروشگاه آنلاین
مودم TD-LTE GP۲۱۰۱ Plus + سیم کارت
2,130,000ریال --- --- --- --- ---
فروشگاه آنلاین
ستاپ باکس وایرلس تیوا
3,300,000ریال --- --- --- --- ---
فروشگاه آنلاین
مودم TD-LTE TD-i40 + سیم کارت
2,130,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اینترنت Publicwifi

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
حجم اضافه Public WiFi
نیم گیگابایت
5,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
1 گیگابایت
10,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
2 گیگابایت
20,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Wi-Fi دائمی
10,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
3 گیگابایت
30,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (4مگ/3گیگ یکروزه)
20,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (6مگ/ 6 گیگ 12 ماهه)
300,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
4 گیگابایت
40,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
5 گیگابایت
50,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
10 گیگابایت
100,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
15 گیگابایت
150,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
20 گیگابایت
200,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
30 گیگابایت
300,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
40 گیگابایت
400,000ریال --- --- --- --- ---

تلفن ثابت

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 15 هزار تومانی 3 ماهه
150,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره طلایی (تجاری ساده)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری پیشرفته
شماره طلایی (تجاری پیشرفته)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تحت پوشش آسیاتک
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از آسیاتک سرویسی ندارم
شماره طلایی (خارج شبکه)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 30 هزار تومانی 3 ماهه
300,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره نقره ای (تجاری ساده)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری پیشرفته
شماره نقره ای (تجاری پیشرفته)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تحت پوشش آسیاتک
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از آسیاتک سرویسی ندارم
شماره برنزی (خارج از شبکه)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره برنزی (تجاری ساده)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری پیشرفته
شماره برنزی (تجاری پیشرفته)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تحت پوشش آسیاتک
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از آسیاتک سرویسی ندارم
شماره نقره ای (خارج از شبکه)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره معمولی (تجاری ساده)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری پیشرفته
شماره معمولی (تجاری پیشرفته)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تحت پوشش آسیاتک
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از آسیاتک سرویسی ندارم
شماره معمولی (خارج از شبکه)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 50 هزار تومانی 3 ماهه
500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 100 هزار تومانی 3 ماهه
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 250 هزار تومانی 6 ماهه
2,500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 500 هزار تومانی 6 ماهه
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 12 ماهه
10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 5 میلیون تومانی 12 ماهه
50,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 10 میلیون تومانی 12ماهه
100,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 3 میلیون تومانی 12 ماهه
30,000,000ریال --- --- --- --- ---

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 9 گیگ سه ماه TD-LTE
--- 299,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 4 گیگ یک ماه TD-LTE
160,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 20 گیگ یک ماه TD-LTE
499,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 50 گیگ یک ماه TD-LTE
1,080,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 16 گیگ سه ماهه TD-LTE
--- 399,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 64 گیگ سه ماهه TD-LTE
--- 1,470,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 256 گیگ سه ماهه TD-LTE
--- 4,910,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 32 گیگ شش ماهه TD-LTE
--- --- 770,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 128 گیگ شش ماهه TD-LTE
--- --- 2,880,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 512 گیگ شش ماهه TD-LTE
--- --- 9,830,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 128 گیگ 12ماهه TD-LTE
--- --- --- 3,840,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 512 گیگ 12 ماهه TD-LTE
--- --- --- 10,760,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 1024 گیگ 12 ماهه TD-LTE
--- --- --- 19,460,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
تا 40 مگ / 30 گیگ 12 ماهه TD-LTE
--- --- --- 900,000ریال --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 2 گیگ 4 روزه
56,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 5 گیگ 9 روزه
135,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 15 گیگ 7 روزه
330,000ریال --- --- --- --- ---

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور مجازی
VPS1
699,000ریال 2,097,000ریال 4,194,000ریال 8,388,000ریال --- ---
سرور مجازی
VPS 2
1,099,000ریال 3,297,000ریال 6,594,000ریال 13,188,000ریال --- ---
سرور مجازی
VPS 3
1,599,000ریال 4,797,000ریال 9,594,000ریال 19,188,000ریال --- ---
سرور مجازی
VPS 4
1,999,000ریال 5,997,000ریال 11,994,000ریال 23,988,000ریال --- ---
سرور مجازی
VPS 5
2,999,000ریال 8,997,000ریال 17,994,000ریال 35,988,000ریال --- ---
سرور مجازی
VPS 6
3,599,000ریال 10,797,000ریال 21,594,000ریال 43,188,000ریال --- ---
سرور مجازی
VPS 7
4,699,000ریال 14,097,000ریال 28,194,000ریال 56,388,000ریال --- ---