خدمات اینترنت وایرلس

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
3 گیگابایت
80,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
5 گیگابایت
134,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
10 گیگابایت
244,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
30 گیگابایت
500,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
50 گیگابایت
810,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
100 گیگابایت
1,300,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
200 گیگابایت
2,400,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
500 گیگابایت
6,000,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه وایرلس اشتراکی
1000 گیگابایت
11,000,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۲ گیگ 1 ماهه
90,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۴ گیگ 1 ماهه
160,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا ۸ مگ/ 8 گیگ 1 ماهه
300,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۴۰ گیگ ۳ماهه
--- 700,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/۸۰ گیگ ۶ ماهه
--- --- 1,400,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۸ مگ/۱۵۰ گیگ ۱۲ ماهه
--- --- --- 2,200,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 10 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۱۰مگ/۱۰گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 350,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۲۰ مگ/ ۶ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 150,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 8 تا ۲۰مگ/۲۰ گیگ 1 ماهه
600,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از8 تا ۲۰مگ/6۰ گیگ 3 ماهه
--- 1,500,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 8 تا ۲۰مگ/12۰ گیگ 6 ماهه
--- --- 2,300,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 8 تا ۲۰مگ/24۰ گیگ 12 ماهه
--- --- --- 4,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۲۴ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 900,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۸۰ گیگ ۱۲ ماهه
--- --- --- 1,050,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ /۱۲۰ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 2,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۲۰مگ/۱۲۰ گیگ 24ماهه
--- --- --- --- 2,220,000ریال ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا ۱۲ مگ/ ۱۰ گیگ 1 ماهه
400,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 12مگ/3۰ گیگ 3 ماهه
--- 900,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 4 تا 12مگ/6۰ گیگ 6 ماهه
--- --- 1,600,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 12 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا 12مگ/۶۰گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 900,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/ ۱۵گیگ ۳ماهه
--- 500,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۱۰۰ گیگ ۶ماهه
--- --- 2,000,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۳۰۰ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰ مگ ۶۰۰ گیگ 1 ماهه
8,600,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۱۰۲۴ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 12,700,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 40مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۴۰مگ/۲۰۴۸ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 26,500,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا ۵۰مگ/۶۰ گیگ 1 ماهه
950,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۵۰مگ/1۰۰ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 2,700,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا 50 مگ/ 300 گیگ 6ماهه
--- --- 3,500,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۵۰مگ/۵۰۰ گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 7,000,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 50 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا 50 مگ/ 1000 گیگ 3ماهه
--- 9,150,000ریال --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 1مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 128 کیلوبیت تا 1مگ 15 گیگ یک ماهه
300,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 2 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 256کیلوبیت تا 2مگ 30 گیگ یک ماهه
600,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ 1ماهه
605,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 100 گیگ 1ماهه
1,015,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ/ 150 گیگ در 3 ماه
--- 1,815,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۸ مگ/ 200 گیگ 1 ماهه
1,910,500ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 3 ماه
--- 3,045,000ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 300 گیگ در 6 ماه
--- --- 3,630,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 3 ماه
--- 5,731,500ریال --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 6 ماه
--- --- 6,090,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 600 گیگ در 12 ماه
--- --- --- 7,260,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در6 ماه
--- --- 11,463,000ریال --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 1200 گیگ در 12 ماه
--- --- --- 12,180,000ریال --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 8 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا 8 مگ 2400 گیگ در 12 ماه
--- --- --- 22,926,000ریال --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 4 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 512 کیلوبیت تا 4مگ 180 گیگ یک ماهه
2,300,000ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 16 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۱۶مگ/۱۶گیگ ۶ماهه
--- --- 320,000ریال --- --- ---
اینترنت بیسیم اشتراکی 16 مگ Outdoor Wireless
سرویس OWA از 1 تا۱۶مگ/۱۶۰گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 2,070,000ریال --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس 50 گیگ 20 روزه
400,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس 120 گیگ 50 روزه
750,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی
گیگ باکس 30 گیگ 10 روزه
200,000ریال --- --- --- --- ---
اینترانت بیسیم اشتراکی 20 مگ Outdoor Wireless
سرویس اینترانت OWA از 1 تا ۲۰ مگ/500 گیگ ۱۲ماهه
--- --- --- 5,500,000ریال --- ---

خدمات هاستینگ

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
هاست لینوکس
L1
--- --- --- 300,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L2
--- --- --- 570,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L3
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L4
--- --- --- 2,100,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L5
--- --- --- 3,400,000ریال --- ---
هاست لینوکس
L6
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
هاست لینوکس
LinuxProfessional
--- --- --- 7,800,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W1
--- --- --- 300,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W2
--- --- --- 570,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W3
--- --- --- 1,500,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W4
--- --- --- 2,100,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W5
--- --- --- 3,400,000ریال --- ---
هاست ویندوز
W6
--- --- --- 4,500,000ریال --- ---
هاست ویندوز
WindowsProfessional
--- --- --- 7,800,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B1
100,000ریال --- --- 1,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B2
180,000ریال --- --- 1,800,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B3
400,000ریال --- --- 4,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B4
700,000ریال --- --- 7,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B5
1,200,000ریال --- --- 12,000,000ریال --- ---
هاست بکاپ
B6
2,100,000ریال --- --- 21,000,000ریال --- ---
سرویس DNS
D1
--- --- --- 50,000ریال --- ---
سرویس DNS
D2
--- --- --- 100,000ریال --- ---
سرویس DNS
D3
--- --- --- 150,000ریال --- ---
سرویس DNS
D4
--- --- --- 300,000ریال --- ---
سرویس DNS
D5
--- --- --- 500,000ریال --- ---
پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.com 1 1,720,000ریال 1,720,000ریال 1,720,000ریال
.net 1 2,370,000ریال 2,370,000ریال 2,370,000ریال
.org 1 2,160,000ریال 2,160,000ریال 2,160,000ریال
.info 1 2,330,000ریال 2,330,000ریال 2,330,000ریال
.name 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.co 1 5,400,000ریال 5,400,000ریال 5,400,000ریال
.cc 1 5,200,000ریال 5,200,000ریال 5,200,000ریال
.asia 1 2,600,000ریال 2,600,000ریال 2,600,000ریال
.biz 1 2,270,000ریال 2,270,000ریال 2,270,000ریال
.co.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.id.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.in 1 2,000,000ریال 2,000,000ریال 2,000,000ریال
.me 1 3,990,000ریال 3,990,000ریال 3,990,000ریال
.mobi 1 3,200,000ریال 3,200,000ریال 3,200,000ریال
.net.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.tel 1 2,200,000ریال 2,200,000ریال 2,200,000ریال
.tv 1 6,000,000ریال 6,000,000ریال 6,000,000ریال
.us 1 1,630,000ریال 2,990,000ریال 1,630,000ریال
.ws 1 4,200,000ریال 4,200,000ریال 4,200,000ریال
.xyz 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.holdings 1 7,720,000ریال 7,720,000ریال 7,720,000ریال

خدمات سرور مجازی/اختصاصی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور اختصاصی
DEDICATED6-N
23,900,000ریال 71,700,000ریال 143,400,000ریال 286,800,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
Hp4 - DL 320-G8-N
10,700,000ریال 32,100,000ریال 64,200,000ریال 128,400,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
Hp5 - DL 320-G8-N
9,050,000ریال 27,150,000ریال 54,300,000ریال 108,600,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
Hp6 - DL 320-G8-N
12,360,000ریال 37,080,000ریال 74,160,000ریال 148,320,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
Hp1 - DL 360-G8-N
29,680,000ریال 89,040,000ریال 178,080,000ریال 356,160,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
Hp2 - DL 360-G8-N
26,380,000ریال 79,140,000ریال 158,280,000ریال 316,560,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
Hp 3- DL 360-G7-N
16,480,000ریال 49,440,000ریال 98,880,000ریال 197,760,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
Hp1 - DL 380-G8-N
23,900,000ریال 71,700,000ریال 143,400,000ریال 286,800,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
Hp2 - DL 380-G8-N
28,000,000ریال 84,000,000ریال 168,000,000ریال 336,000,000ریال --- ---
سرور اختصاصی
Hp3 - DL 380-G8-N
34,630,000ریال 103,890,000ریال 207,780,000ریال 415,560,000ریال --- ---

سایر کالا ها

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
فروشگاه آنلاین
مودم TD-LTE GP ۲۱۰۱ Plus + سیم کارت
6,200,000ریال --- --- --- --- ---
فروشگاه آنلاین
سیمکارت TD-LTE
200,000ریال --- --- --- --- ---
فروشگاه آنلاین
مودم روتر VDSL/ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل V304F
4,490,000ریال --- --- --- --- ---
فروشگاه آنلاین
مودم روتر بی سیم یوتل مدل A304U
2,610,000ریال --- --- --- --- ---
فروشگاه آنلاین
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل A154
2,290,000ریال --- --- --- --- ---

خدمات اینترنت Publicwifi

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (4مگ/3گیگ یکروزه)
20,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi سرویس (6مگ/1گیگ 12ماه)
30,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (6 مگ/5 گیگ سه روزه)
45,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (6مگ/6 گیگ 12 ماهه)
300,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس عمومی Public Wifi
Public Wifi ویژه (6 مگ/7 گیگ هفت روزه)
70,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
نیم گیگابایت
5,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
1 گیگابایت
10,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
2 گیگابایت
20,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
3 گیگابایت
30,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
4 گیگابایت
40,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
5 گیگابایت
50,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
10 گیگابایت
100,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
15 گیگابایت
150,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
20 گیگابایت
200,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
30 گیگابایت
300,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه Public WiFi
40 گیگابایت
400,000ریال --- --- --- --- ---

تلفن ثابت

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - OWA
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ADSL
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - پهنای باند
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره طلایی (تجاری ساده)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره نقره ای (تجاری ساده)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره برنزی (تجاری ساده)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری ساده
شماره معمولی (تجاری ساده)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری پیشرفته
شماره طلایی (تجاری پیشرفته)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری پیشرفته
شماره نقره ای (تجاری پیشرفته)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری پیشرفته
شماره برنزی (تجاری پیشرفته)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - تجاری پیشرفته
شماره معمولی (تجاری پیشرفته)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 2 هزارتومانی 7روزه
20,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 5 هزارتومانی 14روزه
50,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 10 هزارتومانی 30روزه
100,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 15 هزار تومانی 3 ماهه
150,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 30 هزار تومانی 3 ماهه
300,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 250 هزار تومانی 6 ماهه
2,500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 50 هزار تومانی 3 ماهه
500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 100 هزار تومانی 3 ماهه
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 120 هزار تومانی 6 ماهه
1,200,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 350 هزار تومانی 6 ماهه
3,500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 500 هزار تومانی 6 ماهه
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 6 ماهه
10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 12 ماهه
10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 3 میلیون تومانی 12 ماهه
30,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 5 میلیون تومانی 12 ماهه
50,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 10 میلیون تومانی 12ماهه
100,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 20 میلیون تومانی 12 ماهه
200,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 30 میلیون تومانی 12 ماهه
300,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره طلایی
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره برنزی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره نقره ای
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره معمولی
2,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره طلایی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
40,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره برنزی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره نقره ای (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
25,000,000ریال --- --- --- --- ---
بسته های اعتباری مکالمه - از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره معمولی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
2,000,000ریال --- --- --- --- ---

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 9 گیگ 3ماهه TD-LTE
--- 299,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ /12 گیگ 6ماهه TD-LTE
--- --- 600,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ/16 گیگ 3ماهه TD-LTE
--- 399,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا ۴۰ مگ/ 30 گیگ 3 ماهه TD_LTE
--- 890,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ/30 گیگ 12ماهه TD-LTE
--- --- --- 900,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ/32 گیگ 6ماهه TD-LTE
--- --- 770,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 64 گیگ 3ماهه TD-LTE
--- 1,470,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا ۴۰ مگ/ 80 گیگ 6 ماهه TD_LTE
--- --- 2,240,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 100 گیگ 3ماهه TD-LTE
--- 2,300,000ریال --- --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 128 گیگ 6ماهه TD-LTE
--- --- 2,880,000ریال --- --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 128 گیگ 12ماهه TD-LTE
--- --- --- 3,840,000ریال --- ---
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا ۴۰ مگ/ 500 گیگ 12ماهه TD_LTE
--- --- --- 9,750,000ریال --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 5 گیگ 3 روزه
135,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 2 گیگ 1 روزه
56,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 15 گیگ 7 روزه
330,000ریال --- --- --- --- ---
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 50 گیگ 15 روزه
900,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
3 گیگابایت
105,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
500 گیگابایت
13,500,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
10 گیگابایت
320,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
20 گیگابایت
620,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD_LTE
100 گیگابایت
2,800,000ریال --- --- --- --- ---

نام گروه نام محصول قیمت
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 24 گیگ 3 ماهه (با 24 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
690000.00
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 48 گیگ 3 ماهه (با 48 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
1440000.00
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 60 گیگ 12 ماهه (با 60 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
1600000.00
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 50 گیگ شش ماهه (با 25 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
1240000.00
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 200 گیگ شش ماهه (با 20 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
4000000.00

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور مجازی
virtual private server 1-NP1
1,080,000ریال 3,240,000ریال 6,480,000ریال 12,960,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 2-NP1
1,700,000ریال 5,100,000ریال 10,200,000ریال 20,400,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 3-NP1
2,470,000ریال 7,410,000ریال 14,820,000ریال 29,640,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 4-NP1
3,090,000ریال 9,270,000ریال 18,540,000ریال 37,080,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 5-NP1
4,640,000ریال 13,920,000ریال 27,840,000ریال 55,680,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 6-NP1
5,570,000ریال 16,710,000ریال 33,420,000ریال 66,840,000ریال --- ---
سرور مجازی
virtual private server 7-NP1
7,280,000ریال 21,840,000ریال 43,680,000ریال 87,360,000ریال --- ---