سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

B1 100,000ریال
 • ظرفیت دیسک10GB
 • ترافیک ماهیانه200GB
 • تعداد Ftp Accounts1
 • نحوه دسترسیتنها از طریق FTP اکانت
 • پنل هاست بکاپDirectadmin Backup
B2 180,000ریال
 • ظرفیت دیسک20GB
 • ترافیک ماهیانه400GB
 • تعداد Ftp Accounts3
 • نحوه دسترسیتنها از طریق FTP اکانت
 • پنل هاست بکاپDirectadmin Backup
B3 400,000ریال
 • ظرفیت دیسک50GB
 • ترافیک ماهیانه1000GB
 • تعداد Ftp Accounts5
 • نحوه دسترسیتنها از طریق FTP اکانت
 • پنل هاست بکاپDirectadmin Backup
B4 700,000ریال
 • ظرفیت دیسک100GB
 • ترافیک ماهیانه2000GB
 • تعداد Ftp Accounts10
 • نحوه دسترسیتنها از طریق FTP اکانت
 • پنل هاست بکاپDirectadmin Backup
B5 1,200,000ریال
 • ظرفیت دیسک200GB
 • ترافیک ماهیانه4000GB
 • تعداد Ftp Accounts15
 • نحوه دسترسیتنها از طریق FTP اکانت
 • پنل هاست بکاپDirectadmin Backup
B6 2,100,000ریال
 • ظرفیت دیسک500GB
 • ترافیک ماهیانه10000GB
 • تعداد Ftp Accounts20
 • نحوه دسترسیتنها از طریق FTP اکانت
 • پنل هاست بکاپDirectadmin Backup