سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

L1 300,000ریال
 • تعداد صندوق پست الکترونیکنامحدود
 • ظرفیت دیسک50MB
 • ترافیک ماهیانه2GB
 • تعداد دیتابیس MYSQLندارد
 • addonندارد
 • تعداد sub-Domainsندارد
 • تعداد Email Forwardersندارد
 • تعداد Ftp Accounts1
 • پنل هاست لینوکسDirectadmin 1.52
L2 570,000ریال
 • تعداد صندوق پست الکترونیکنامحدود
 • ظرفیت دیسک100MB
 • ترافیک ماهیانه3GB
 • تعداد دیتابیس MYSQLندارد
 • addonندارد
 • تعداد sub-Domainsندارد
 • تعداد Email Forwardersندارد
 • تعداد Ftp Accounts2
 • پنل هاست لینوکسDirectadmin 1.52
L3 1,500,000ریال
 • تعداد صندوق پست الکترونیکنامحدود
 • ظرفیت دیسک500MB
 • ترافیک ماهیانه5GB
 • تعداد دیتابیس MYSQL1
 • addon1
 • تعداد sub-Domains2
 • تعداد Email Forwarders5
 • تعداد Ftp Accounts5
 • پنل هاست لینوکسDirectadmin 1.52
L4 2,100,000ریال
 • تعداد صندوق پست الکترونیکنامحدود
 • ظرفیت دیسک1GB
 • ترافیک ماهیانه30GB
 • تعداد دیتابیس MYSQL2
 • addon2
 • تعداد sub-Domains3
 • تعداد Email Forwarders20
 • تعداد Ftp Accounts10
 • پنل هاست لینوکسDirectadmin 1.52
L5 3,400,000ریال
 • تعداد صندوق پست الکترونیکنامحدود
 • ظرفیت دیسک2GB
 • ترافیک ماهیانه50GB
 • تعداد دیتابیس MYSQL4
 • addon4
 • تعداد sub-Domains5
 • تعداد Email Forwarders50
 • تعداد Ftp Accounts20
 • پنل هاست لینوکسDirectadmin 1.52
L6 4,500,000ریال
 • تعداد صندوق پست الکترونیکنامحدود
 • ظرفیت دیسک5GB
 • ترافیک ماهیانه100GB
 • تعداد دیتابیس MYSQL6
 • addon6
 • تعداد sub-Domains10
 • تعداد Email Forwarders100
 • تعداد Ftp Accounts30
 • پنل هاست لینوکسDirectadmin 1.52
LinuxProfessional 7,800,000ریال
 • تعداد صندوق پست الکترونیکنامحدود
 • ظرفیت دیسک20GB
 • ترافیک ماهیانه300GB
 • تعداد دیتابیس MYSQL10
 • addon10
 • تعداد sub-Domains20
 • تعداد Email Forwardersنامحدود
 • تعداد Ftp Accountsنامحدود
 • پنل هاست لینوکسDirectadmin 1.52